fbpx

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ช

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3

สำรวจ ฝายแก้ว

สำรวจ ฝายแก้ว
สำรวจ ฝายแก้ว
สำรวจ ฝายแก้ว
สำรวจ ฝายแก้ว

นายก อบต.ออย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อบต.ออย

ตราสัญลักาณ์ อบต.ออย
นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลออย
วัดพระธาตุกู่กั้ง
วัดประจำตำบลออย

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์.

Up

ประกาศ

 

ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ออกไปอีกสองเดือนถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔


ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการภารกิจ5ด้าน ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ประกาศช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ขององค์การบริหารส่วนตำบลออย

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและได้ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน จำนวน17คน ประจำปี พ.ศ.2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้


 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลออย เรื่อง รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่มีสิทธิจับฉลาก/สัมภาษณ์เพื่อทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ อัตรา โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น มาจับฉลาก/สัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑o:oo น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออย

รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ (Googie Form)ทางเว็ปไซน์ของสำนักงาน ก.ถ. (https://www.local.moi.go.th)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลออย เรื่อง รับโอน(ย้าย)

พนักงานส่วนตำบล พรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

   
   
   
   
   
   
   
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น อบต.ออย
   
   
   
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้ 
   
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
   
 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 
   
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
   
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
   
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
   
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
   
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลออย ประจำปีงบประมาณ 2562
   
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย)  พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
   
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนตำบล
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
   
ประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่มีสิทธิจับฉลาก/สัมภาษณ์เพื่อทำงานช่วงปิดภาคเรียน 
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ภาค ก ภาค ข) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
   
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลออย
   
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
   
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุและเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลออย
   
แบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ำในไร่นา
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ จ้างเป็นพนักงานจ้างอบต.ออย 
   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
   
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
   
ประกาศเรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
   
ลานกีฬาหรือสนามกีฬาเพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย
   
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลออย
   
การชำระภาษี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
   
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลออย

 

   


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ปลัด อบต.ออย

กลุ่มอาชีพ

สินค้า Otop

เข้าสู่ระบบ

ช่องทาง Social media อบต.ออย

เว็บลิงค์

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

060226
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
193
516
3410
53239
3999
14080
60226

Your IP: 3.236.122.9
2021-05-08 10:29

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แผนที่ อบต.ออย