fbpx
^ Back to Top

DJ-Select Menu

หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลา หรือการมาทำงานสายที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน