fbpx
^ Back to Top

DJ-Select Menu

งานจัดซื้อ - จัดจ้าง

Attachments:
Download this file (จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝายแก้ว หมู่ ๗.jpg)จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝายแก้ว หมู่ ๗.jpg[ ]319 kB
Download this file (จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ ๒.jpg)จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ ๒.jpg[ ]317 kB
Download this file (จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ทาย หมู่ ๙.jpg)จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ทาย หมู่ ๙.jpg[ ]334 kB
Download this file (จ้างวางถุงบิ๊กแ๊คเพื่อกัดเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านแม่ทาย หมู่ ๙.jpg)จ้างวางถุงบิ๊กแ๊คเพื่อกัดเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านแม่ทาย หมู่ ๙.jpg[ ]327 kB
Download this file (จ้างเหมาก่อสร้างลานตากพืชทางเกษตร บ้านดอนไชย หมู่ ๓.jpg)จ้างเหมาก่อสร้างลานตากพืชทางเกษตร บ้านดอนไชย หมู่ ๓.jpg[ ]337 kB
Download this file (ปปช01 ม.4 ทุ่งแพะ.pdf)ราคากลางซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน 6 สาย บ้านหล่าย ม.4 ตำบลออย [ ]418 kB
Download this file (ปร.4 ม.3-14.pdf)ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนไชยป่าแขม ม.3,14[ ]428 kB
Download this file (ปร.5 ม.3-14.pdf)ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนไชยป่าแขม ม.3,14[ ]496 kB
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 (2).pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 (2).pdf[ ]242 kB
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 (2).pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 (2).pdf[ ]167 kB
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 (2).pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 (2).pdf[ ]295 kB
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564.pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564.pdf[ ]248 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ขุดบ่อขยะ บ้านหล่าย หมู่ที่ 4.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ขุดบ่อขยะ บ้านหล่าย หมู่ที่ 4.pdf[ ]44 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ม.2.pdf)ประกาศผู้ชนะปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ม.2.pdf[ ]464 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านต้นฝาง หมู่ที่ 5.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านต้นฝาง หมู่ที่ 5.pdf[ ]46 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างลานอเนกปรปะสงค์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างลานอเนกปรปะสงค์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2.pdf[ ]44 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างวางถุงบิ๊กแบ็ค บ้านหลวง หมู่ที่ 6.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างวางถุงบิ๊กแบ็ค บ้านหลวง หมู่ที่ 6.pdf[ ]45 kB
Download this file (ประกาศราคากลางจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ.pdf)ประกาศราคากลางจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ.pdf[ ]527 kB
Download this file (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564.pdf)ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564.pdf[ ]502 kB
Download this file (ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสรางรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ศพด. อบต.ออย.pdf)ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสรางรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ศพด. อบต.ออย.pdf[ ]2608 kB
Download this file (รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf)รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf[ ]970 kB
Download this file (รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 ประจำ.pdf)รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 ประจำ.pdf[ ]9258 kB
Download this file (รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf)รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf[ ]5674 kB
Download this file (รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf)รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf[ ]5520 kB
Download this file (รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 64.pdf)รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 64.pdf[ ]542 kB
Download this file (รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 64.pdf)รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 64.pdf[ ]424 kB
Download this file (รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย 64.pdf)รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย 64.pdf[ ]497 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ก.พ. 62.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ก.พ. 62.pdf[ ]4158 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ธ.ค. 61.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ธ.ค. 61.pdf[ ]3788 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน พ.ย. 61.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน พ.ย. 61.pdf[ ]3243 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ม.ค. 62.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ม.ค. 62.pdf[ ]3813 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน เม.ย. 62.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน เม.ย. 62.pdf[ ]5131 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมี.ค. 62.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมี.ค. 62.pdf[ ]4088 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561.doc)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561.doc[ ]106 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf[ ]3491 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน มกราคม 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน มกราคม 2563.pdf[ ]3678 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน มีนาคม 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน มีนาคม 2563.pdf[ ]6014 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน สิงหาคม 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน สิงหาคม 2563.pdf[ ]3323 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2562.pdf[ ]3301 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2563.pdf[ ]3857 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกันยายน 2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกันยายน 2562.pdf[ ]3437 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกันยายน 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกันยายน 2563.pdf[ ]4392 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนตุลาคม 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนตุลาคม 2563.pdf[ ]4509 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนธันวาคม 2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนธันวาคม 2562.pdf[ ]3718 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนธันวาคม2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนธันวาคม2563.pdf[ ]3482 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนพฤศจิกายน  2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562.pdf[ ]4966 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2563.pdf[ ]3321 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2562.pdf[ ]3735 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนมิถุนายน 2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนมิถุนายน 2562.pdf[ ]2645 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563.pdf[ ]2698 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนสิงหาคม 2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนสิงหาคม 2562.pdf[ ]4174 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนเมษายน 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนเมษายน 2563.pdf[ ]3279 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 61.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 61.pdf[ ]2672 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 62.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 62.pdf[ ]3878 kB
Download this file (แบบ บก.06 กล้อง CCTV.pdf)ประชาสัมพันธ์ราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) [ ]423 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf[ ]3997 kB
Download this file (แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562.pdf)ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[ ]935 kB
Download this file (แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563.pdf)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563.pdf[ ]987 kB