fbpx
^ Back to Top

DJ-Select Menu

สำนักปลัด

        ชื่อ    :นายฉลอง อาสา  

  ชื่อ : นางสาวโสภิดา  บุญเรือง
 

ตำแหน่ง      :  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย

(รักษาราชการแทนปลัดฯ)

    ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
  หน้าที่หลัก    : คำสั่ง ที่ 846/2562     หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562
  อีเมลล์         :      อีเมลล์ :
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076     เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076
             
                    ชื่อ : นางสาวรินฑากาน  บุญนะ
        ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
        หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562
        อีเมลล์ :
        เบอร์โทรศัพท์ :0-5489-0076
             
        ชื่อ : นางสาวสวิตตา  บุญนำบารมี           ชื่อ : นางสาวอาภาพร  วงศ์ขัติย์
  ตำแหน่ง:นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ     ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562     หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562
   อีเมลล์ :     อีเมลล์ :
   เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076     เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076
             
        ชื่อ : สิบเอกสุกิจ  มูลศรี           ชื่อ : นางสาวเอมอร  อิทธิยา
 

ตำแหน่ง:นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

    ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562     หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562
  อีเมลล์ :      อีเมลล์ :
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076     เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076
             
       ชื่อ : นางสาวสุทธิรัตน์ โปร่งสุยา         ชื่อ : นางสาวณัฏฐธิดา สบบง
   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ     ตำแหน่ง : ผู้ช่วย จพง.ธุรการ 
   หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562     หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562
   อีเมลล์ :     อีเมลล์ :
   เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076     เบอร์โทรศัพท์ :0-5489-0076
             
             ชื่อ : นายนุกูล กล้าหาญ
         ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
         หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562
         อีเมลล์ :
         เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076
             
     ชื่อ : นายหนึ่ง ศรีวงค์        ชื่อ : นายจีระศักดิ์ บุญธรรม
  ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง     ตำแหน่ง : พนักงานดัเพลิง
  หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562     หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562
  อีเมลล์ :     อีเมลล์ :
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076     เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076
             
    ชื่อ : นายชลชาติ บุญถึง       ชื่อ : นางสุพัตรา บุญถึง
  ตำแหน่ง : พนกงานขับเครื่องจักรกล     ตำแหน่ง : นักการภารโรง
  หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562     หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562
  อีเมลล์ :     อีเมลล์ :
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076     เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076
             
    ชื่อ : นายประพันธ์ บุญชื่น       ชื่อ : นายเผชิญ ดอกคำ
  ตำแหน่ง :คนงานทั่วไป     ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
  หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562     หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562
  อีเมลล์ :     อีเมลล์ :
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076     เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076
             
  ชื่อ : นายชาญเดช บัวระภา    
  ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ  
  หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562  
  อีเมลล์ :  
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076  
             
    ชื่อ : นางแสงเดือน  บุญเติม       ชื่อ : นางสุพรรณ บุญชื่น
  ตำแหน่ง : ครู     ตำแหน่ง : ครู
  หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562     หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562
  อีเมลล์ :     อีเมลล์ :
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076     เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076
             
        ชื่อ :นางนุชนาฏ  บุญชื่น           ชื่อ : นางสาวพาดี แสงแก้ว
  ตำแหน่ง : ครู     ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
  หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562     หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562
  อีเมลล์ :     อีเมลล์ :
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076     เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076
             
       ชื่อ : นางจิดาภา วิชณีย์          ชื่อ : นางสาวสีคำ สิงห์คำ
   ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก      ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
   หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562      หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/256
  อีเมลล์ :     อีเมลล์ :
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076     เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076
             
  ชื่อ : นางไสว มาโน     ชื่อ : นางสุพรรณ์ บุญชื่น
  ตำแหน่ง : ผ๔     ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562     หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/256
  อีเมลล์ :     อีเมลล์ :
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076     เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076
             
  ชื่อ : นางสีเทียม แสนใจ     ชื่อ :นางสุพิม เฉลียว
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก     ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเล็ก
  หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562     หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/256
  อีเมลล์ :     อีเมลล์ :
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076     เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076
             
    ชื่อ :นางสาว พัชรินทร์ บุญถึง       ชื่อ :
  ตำแหน่ง :พนักงานจ้างทั่วไป     ตำแหน่ง :
  หน้าที่หลัก : คำสั่งที่      หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/256
  อีเมลล์ :     อีเมลล์ :
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076     เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076
             
    ชื่อ :       ชื่อ :
    ตำแหน่ง :       ตำแหน่ง :
    หน้าที่หลัก : คำสั่งที่ 846/2562       หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/256
    อีเมลล์ :       อีเมลล์ :
    เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076