fbpx
^ Back to Top

DJ-Select Menu

กองช่าง

  ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.ปริญญา  จันทร์หอม   ชื่อ : นายสันติ  งามตา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562 หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562
อีเมลล์ : อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076 เบอร์โทรศัพท์ :  0-5489-0076
       
       
ชื่อ : นายอดินันท์ ขันแก้ว        ชื่อ : นายศุภฤกษ์ บุญก้ำ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ธุรการ (กองช่าง)

 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562  หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562
อีเมลล์ :  อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076
       
  ชื่อ : นายสุรศักดิ์ จั่นฮวบ   ชื่อ : นายลาชัน บุญชื่น
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562 หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562
อีเมลล์ อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076 เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076