fbpx
^ Back to Top

DJ-Select Menu

กองคลัง

 

      ชื่อ : นายฉลอง  อาสา        ชื่อ : นางอรณิชชา  มูลศรี
    ตำแหน่ง : รองปลัดฯ รักษาการแทนผอ.กองคลัง     ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
   หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562     หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562
    อีเมลล์ :      อีเมลล์ :
    เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076      เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076
             
          ชื่อ : นางสาวสุภาภรณ์   สิงห์คำ             ชื่อ : นางสาวสาวิตตา ริญญา
    ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ     ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
    หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562     หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562
    อีเมลล์ :        อีเมลล์ :
    เบอร์โทรศัพท์ :  0-5489-0076       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076
             
  ชื่อ : นางสาวอำไพ ทาเมืองแก้ว     ชื่อ : นางสาวแสงเดือน ชาวน่าน
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน     ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
   หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562      หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562
  อีเมลล์ :      อีเมลล์ :
    เบอร์โทรศัพท์ :  0-5489-0076      เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076
             
          ชื่อ : นางสาวบุษบา สมร่าง             ชื่อ : นางสาวดาราณี คำคง
    ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บราบได้
    หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ ๘๔๖/๒๕๖๒      หน้าที่หลัก : คำสั่ง ที่ 846/2562
    อีเมลล์ :     อีเมลล์ :
   เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076
             
    ชื่อ : นางสาวสุภาถรณ์ ทนทาน        
  ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ      
 

หน้าที่หลัก : คำสั่งที่846/2562

     
  อีเมลล์ :      
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5489-0076