fbpx

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อบต.ออย

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกท่านที่มาติดต่อราชการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลออย

ร่วมกัน ตอบแบบ EIT เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

 

ลิงค์ แบบวัดความรู้ได้ที่ :  https://itas.nacc.go.th/go/eit/25omty   

                                  ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

 

       หรือแสกนคิวอาร์โค้ด   

 

 

แผนที่ อบต.ออย