fbpx
^ Back to Top

DJ-Select Menu

วิสัยทัศน์ อบต.ออย

วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา

4.1  วิสัยทัศน์ (Vision)

                “เมืองออยเข้มแข็ง  แหล่งผลิตเกษตรก้าวหน้าและปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

4.2  พันธกิจ (Mission)

                  1. พัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรกรรม การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า คมนาคมและแหล่งน้ำเพื่อ

 1.    การเกษตร

  1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

     พอเพียง

  1. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและ

     จิตใจ

  1. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  2. ส่งเสริมความมั่นคงและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  3. พัฒนาองค์กรเพื่อความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ
  4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4.3  จุดมุ่งหมาย (Goals)

                  1. เป็นแหล่งปลูกพืชทางเศรษฐกิจและเป็นตลาดกลางซื้อขายผลผลิตสำคัญของอำเภอปง

                  2. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

                  3. มีคุณภาพชีวิตมั่นคงเป็นสังคมภูมิปัญญาและการศึกษาตลอดชีวิต 

                  4. มีระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีระบบสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

                  5. มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู

 •              อย่างต่อเนื่อง

  1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง
  2. เป็นองค์กรที่ประชาชนมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  3. มีทักษะและความรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน