fbpx

 กิจกรรม/ข่าวสาร   สถานที่ท่องเที่ยว/ร้านอาหาร   เว็บลิงค์ 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อบต.ออย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลออย

ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา ดังนี้

1.1 พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้ง      

     ด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพ

1.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ    

          1.4 พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ประกอบด้วย  6  แนวทางการพัฒนา ดังนี้

          2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ทั่วถึง ครอบคลุม 

          2.2 ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ของชุมชน

2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ

2.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขและการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกอบด้วย  2  แนวทางการพัฒนา ดังนี้

          3.1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 

          3.2 ส่งเสริม สนับสนุนและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ        

              วันสำคัญต่างๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย  2  แนวทางการพัฒนา ดังนี้

          4.1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

          4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้านมลภาวะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา ดังนี้

          5.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

          5.2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

          5.3 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม อุบัติภัยและสาธารณภัย

          5.4 พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ประกอบด้วย  3  แนวทางการพัฒนา ดังนี้

          6.1 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

          6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

          6.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้และ

              อาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน

แผนที่ อบต.ออย