fbpx

 กิจกรรม/ข่าวสาร   สถานที่ท่องเที่ยว/ร้านอาหาร   เว็บลิงค์ 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อบต.ออย

                             

การพัฒนาตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย

 1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ การกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลออย  จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน มีแนวทางดังนี้

 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนในตำบล
 • ให้มีรถรับส่ง นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้
 • ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ทุกหมู่บ้าน
 • ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในชุมชน
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพในชุมชน

1.8 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มหมอเมือง กลุ่มหัตถกรรม และปราชญ์ชาวบ้าน

1.9 ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมและศาสนา ประเพณี สลากภัตร ลอยกระทง สงกรานต์

1.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแบบไร้พรมแดน บริการศูนย์ข้อมูลสารระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย

 • สนับสนุนให้มีสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ในการออกกำลังกายให้แก่ประชาชน
 1. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลออย จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลออย เป็นชุมชน น่าอยู่ มีความปลอดภัย      มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียบกัน มีแนวทางดังนี้

 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกระบวนการบริหารจัดการตลาดกลางอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
 • ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ให้มีบทบาทอย่างสูงสุดและพึ่งพาตนเองได้
 • ส่งเสริมให้มีกระบวนการป้องกันปราบปราม และต่อต้านภัยจากยาเสพติด
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในตำบล
 1. นโยบายด้านแหล่งน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลออย  จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบน้ำอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเนื่องจากประชาชนตำบลออยมีอาชีพหลักทำการเกษตรกรรมตอลดทั้งปี น้ำมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพ มีแนวทางดังนี้

 • ส่งเสริมสนับสนุนก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่ให้เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบส่งน้ำอย่างมีปะสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลออย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีแนวทางดังนี้

 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมสนับสนุนไฟกิ่ง(ไฟสาธารณะ)อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีถนนคอนกรีตครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีรางระบายน้ำทุกหมู่บ้าน

          4.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวางท่อข้ามถนนทางการเกษตรอย่างทั่วถึง

 • ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างเตาเผาศพ ปลอดมลพิษ
 1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลออย จะส่งเสริมสนับสนุนและผลัดดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้                 ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล มีแนวทางดังนี้

 • ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมเกษตรกร
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลุ่มอาชีพใหม่และกลุ่มอาชีพเดิมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสมาคมพ่อค้าและประชาชนตำบลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • ส่งเสริมสนับสนุนการเพาะปลูกพืชพื้นเมืองและพืชเศรษฐกิจตามแนวทางพระราชดำริ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีร้านค้าสหกรณ์ชุมชน
 • ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
 • จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาวชน สตรี  ผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป

 

 

 1. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          องค์การบริหารส่วนตำบลออย  จะส่งเสริมและสนับสนุนระยะสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายแจะจิตใจ   มีแนวทางดังนี้

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตำบลออย  มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ป้องกันโรคระบาด 

     และโรคติดต่อและสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

6.2 สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)ให้มีความรู้และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติ   

     หน้าที่

 • ปรับภูมิทัศน์ตำบลให้น่าอยู่ปลอดมลพิษ
 1. นโยบายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลออย สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ดังนี้

7.1 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำรวจบ้าน ชรบ. อาสาสมัคร

     อื่นให้มีเครื่องแบบ  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่พร้อมศูนย์

     อำนวยการ

 • ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัคร ให้มีความรู้ความสามารถและมีเครื่องมือให้เพียงพอต่อกระบวนการทำงาน
 • ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มฟ้าใสให้มีบทบาทและเครื่องมือเพียงพอต่อการดูแลสังคม
 1. นโยบายด้านอื่น ๆ

8.1 เรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในนโยบายด้านต่าง ๆ นั้น  เมื่อเป็นความต้องการของประชาชน  หรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำเป็นต้องรีบให้การช่วยเหลือเป็นการด่วน  ก็จะดำเนินการทันทีตามกรอบแนวทางที่จะดำเนินการได้  หรือหารือกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการต่อไป

แผนที่ อบต.ออย