fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

       O7 – ข่าวประชาสัมพันธ์

              – ข่าวประชาสัมพันธ์

              – ข่าวประกาศ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

       O11 – แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

       O12 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

       O13 – รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

       O15 – คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

       O16 – ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

       O17 – รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

       O18 – E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       O27 – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       O28 – ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       O29 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

       O30 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

       O31 – ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

       O32 – การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

       O33 – รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน