fbpx
^ Back to Top

DJ-Select Menu

กิจกรรมปี 2564

 

กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลออยปี2564

 

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2563  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 


ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เดือน พฤจิกายน2563

 

 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ พฤศจิกายน 2563


อบรมการบันทึกข้อมูล ในโปรแกรม  TCNAP 24-25 พฤศจิกายน2563


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2563 ครั้งที่1 วันที่4 ธันวาคม 2563


 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2563 ครั้งที่2วันที่ 14 ธันวาคม 2563

 

 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 วันที่15 ธันวาคม 2563

 

 

 


 

 

 

 วันที่9 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ภาคที่2จังหวัดลำปางลงพื้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ นที่ สำรวจ บ่อขยะในพื้นที่ ตำบลออ

 

 

  10 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา เข้าตรวจติดตามและลงพื้นที่โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก

 ขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 ในพื้นที่ตำบลออย

 

 

 

 

 


 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 

มีนาคม 2564 นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานและสิ่งสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านดอนไชยป่าแขม หมู่ที่๑๔ โดยมี นายอนุรักษร์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย นายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออย /สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๑ - ๑๔/ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๔ /สารวัตรกำนัน ผรส./ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม และประชาชนบ้านดอนไชยป่าแขม หมู่ที่๓ หมู่ที่๑๔เข้าร่วมงาน
จากนั้นนายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปงและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานและสิ่งสาธารณประโยชน์

-


 

 วันที่ 1 เมษายน 2564 หน่วยกู้ชีพกู้ภัยกู่กั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลออยเข้าร่วมการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ณ โรงพยาบาลปง

 


 

วันที่่ 9 เมษายน นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออยเป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางเพื่อปฎิบัติการด้านมาครการโควิด


 

 โครงการปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

 

 ประชุมใหญ่สภาสามัญสภาเด็กและเยาวชน

 

บายศรีสู่ขวัญครูเกษียณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลออย เมษายน 2564

 


 

โครงการพัฒนาการจัดการการศึกษาเมษายน2564


 วันที่ 10 เมษายน 2564

นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปงเป็นประธานเปิดจุดตรวจบูรณาการร่วม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และจุดเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย พ.ต.อ.วสวัตติ์ จันทร์ต๊ะฝั้น ผกก.สภ.ปง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการให้บริการกับประชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เดินทางอย่างมีความสุขและปลอดภัย


วันที่ 16 เมษายน 2564 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย พร้อมด้วยนายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออยรักษาราชการแทนปลัด อบต.ออย ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดพะเยา ในโครงการกิจกรรมคลังอาหารในครัวเรือน มอบเมล็ดพันธุ์พืชและก้อนเชื้อเพาะเห็ด ให้กับผู้ปกครองเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลออย เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กได้นำเมล็ดพันธุ์พืชและก้อนเชื้อเพาะเห็ดไปใช้เป็นประโยชน์ในการบริโภคในครัวเรือน และ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


วันนี้ 18 เมษายน 2564 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย พร้อมด้วยนายฉลอง อาสา รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ถึงแนวทางการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในห้วงเวลาที่ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยกำหนดปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลออยตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 


วันที่ 22 เมษายน 2564 ครุผู้ดุแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลออย ได้ร่วมกันปลูกต้นไปเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารให้มีความร่มรื่นส่่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้ศูนย์เด็กเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและเหมาะสมตามวัยของเด็ก

 


 ประชุมประจำเดือน เมษายน 2564

 


 วันที่ 26 เมษายน 2564 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมมอบรางวัลประกวดครัวเรือนต้นแบบประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของรีไซเคิล และ ประกวดคุ้มดีเด่น โดยมี นายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่2. ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนทอง หมู่ที่12. และผู้ได้รับรางวัลประกวดคุ้มดีเด่นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออย

 


วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม 2564 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย พร้อมด้วยนายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออยและกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลออยลงพื้นที่พบปะประชาชนตามคำร้องขอช่วยประสานการไฟฟ้า เรื่องขอเสาไฟ้าและไฟกิ่งส่องแสงสว่างภายในซอยของหมู่บ้าน บ้านหล่ายใหม่ หมู่ที่11. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย ได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่มีส่วนได้แล้วคือ 1. ขอสำเนาโฉนด 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4.ขอประชาคมหมู่บ้าน หลังจากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออยจะดำเนินการนำการประชาคมและเอกสารทั้งหมดไปประสานงานกับการไฟฟ้าอำเภอปงเพื่อการจัดทำไฟไฟ้าให้ประชาชนอย่างเร่งด่วน

 


 

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย มอบหมายให้ นายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลออยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ลงพื้นที่โรงเรียนและวัดในพื้นที่ตำบลออย เนื่องด้วยระยะนี้ย่างเข้าสู่ฤดูฝน อาจทำให้เกิดน้ำขังจนเป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก องการบริหารส่วนตำบลออย จึงส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อทำการพ่นหมอกควัน พร้อมแจกทรายอะเบท เพื่อกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อความปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

 


 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลออยได้เข้านำเสนอการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพะเยาต่อคณะกรรมการคัดเลือก ประจำปี 2564 โดยจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เห็นสมควรเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัด ใน 5 ประเภท ประกอบด้วย แม่ผู้เป็นเกษตรกร ,แม่ของผู้เสียสละ,แม่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ,แม่ผู้มีความมานะขยันหมั่นเพียร ,แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ


วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย พร้อมด้วยด้วยนาย ฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออยและผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ทาย ผู้นำชุมชนชาวบ้านบ้านแม่ทาย หมู่ที่9. เข้าร่วมประชุมเสนอโครงการขุดลอกลำเหมืองฝายแม่ทาย เพื่อให้ชาวบ้านได้นำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นฤดูที่ชาวบ้านมีความจำเป็นซึ่งต้องใช้น้ำเพื่อการหว่านข้าวทำนา
 
 
 

 

 


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยานายกองค์การบริหารส่วนตำบลออยพร้อมด้วยนายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย นายสาวิก สุวรรณโณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลออย ลงพื้นที่ร่วมพบปะพี่น้องผู้ใช้น้ำฝายหลวงดูติดตามการขุดลอกหน้าฝายหลวงในงบประมาณของ สทนช. ในรอบที่ผ่านมามีน้ำหน้าฝายหลวงอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะปล่อยน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทำการเกษตร ทั้งนี้ นายฝาย นายพล สวยสม ได้เสนอว่าประตูฝายมีการชำรุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย จึงได้ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออยหางบประมาณเร่งด่วนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาภายในเดือน มิถุนายน 2564 ทั้งนี้นายฝาย นายพล สวยสมได้เสนอว่ามีสิ่งกีดขวางกั้นขวางทางน้ำตลอดแนวส่งน้ำทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออยจึงได้มอบให้นาย สาวิก สุวรรณโณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย พร้อมทีมงานช่างองค์การบริหารส่วนตำบลออยออกสำรวจเพื่อที่ทำการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำฝายหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2564
 

 

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออยเป็นประธานการประชุมการติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานโครงการ สปสช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระเบียบวาระการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลออยโดยมี
นายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย นางสาวสุวณี ใจวงค์ ผู้อำนวยการ รพสต.ตำบลออยพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออย และ อสม. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของโรค COVID-19, การป้องกันโรคไข้เลือดออก และ การเตรียมโครงการ สสม.ของแต่ละหมู่บ้าน

วันที่ 13 มิถุนายน 2564
นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย นายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย นายมนัส งามตา กำนันตำบลออย นายอุเทนบุญเทพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออย พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลออยและ อสม.ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลออยได้เข้าต้อนรับ ท่าน สส.บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ สส.จ.พะเยา ได้พบปะประชาชนพร้อมทั้งนำเสนอการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆและรับฟังนโยบายความคิดเห็นของพี่น้องประชนในด้านต่างๆเพื่อนำไปฟื้นฟูเศรฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนให้ดีขึันและให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยให้กับตัวแทนของ อสม.แต่ละหมู่บ้านเพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลออยเพื่อนำไปใช้ป้องกันของโรคระบาดCOVID-19 ทั้งนี้ประชาชนให้การตอนรับเป็นอย่างดี
 

 

 

 

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564
นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอปงเพื่อพิจารณาโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยมีนายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย ส.ต.อ. เกษม กลิ่นชิด ท้องถิ่นอำเภอปง นายเสวียน มะโนชัย ส.อบจ. พะเยา เขต3 นายบูรณาการ ตาคำ ส.อบจ เขต1 นายสมบัต เซียงเห็น นักวิเคราะห์ อบจ.พะเยา รวมถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกพื้นที่ในอำเภอปง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกพื้นที่ในอำเภอปง นายกเทศมนตรีทุกพื้นที่ในอำเภอปง ปลัด เทศบาลทุกพื้นที่ในอำเภอปง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้ององค์การบริหารส่วนตำบลออย
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายนิกร ยะกะจาย
นายอำเภอปงให้เกียรติเป็นประธานพิธีกลาวเปิดการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินการโครงการผลผลิตโครงการการจำหน่ายสินค้า รวมถึงกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลออย ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 โดยมี
นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย นายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบิหารส่วนตำบลออย นายอุเทน บุญเทพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออยและชาวบ้านเข้าร่วมการแสดงผลการผลิิตโครงการและ จำหน่ายสินค้า รวมถึงกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใครั้งนี้
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลออย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายนิกร ยะกะจาย
นายอำเภอปงให้เกียรติเป็นประธานพิธีกลาวเปิดการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินการโครงการผลผลิตโครงการการจำหน่ายสินค้า รวมถึงกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลออย ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 โดยมี
นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย นายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบิหารส่วนตำบลออย นายอุเทน บุญเทพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออยและชาวบ้านเข้าร่วมการแสดงผลการผลิิตโครงการและ จำหน่ายสินค้า รวมถึงกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใครั้งนี้
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลออย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายนิกร ยะกะจาย
นายอำเภอปงได้รับเกียรติเป็นประธานมอบป้ายด่านชุมชนให้แก่ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลออย โดยมี นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย นายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย นายอุเทน บุญเทพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออย และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ จุดที่ชุมชนหรือหมู่บ้านตั้งขึ้นทำหน้าที่เป็นจุดคัดกรองที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะ เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยความร่วมมือขององค์กรและกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อป้องปรามและตักเตือนหรือแนะนำผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงบนถนนในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชน ทั้งนี้ ด่านชุมชนอาจตั้งอยู่ถาวรในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น หรือเคลื่อน เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย เป็นประธานเปิดพิธีจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินการโครงการผลผลิตโครงการการจำหน่ายสินค้า รวมถึงกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลออย ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 โดยมี นายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลออย รวมถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออยและประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลออย
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลออยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่า บริเวณ อ่างเก็บน้ำห้วยแก่น บ้านดอนแก้ว หมู่ที่2.ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา โดยมี นายสมเดช ทำดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำผลออย, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่2. พร้อมด้วยเด็กนักเรียนบ้านดอนแก้ว ประชาชนบ้านดอนแก้วเข้าร่วมโครงการ ในการปลูกในครั้งนี้ก็จะมี หญ้าแฝกเป็นส่วนมาก เพราะบริเวณปลูกจะเป็นขอบของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเราใช้ประโยชน์หญ้าแฝก คือ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน,แถวหญ้าแฝกช่วยกักเก็บตะกอนดิน,ลดความแรงของน้ำที่ไหลบ่า,ช่วยกักเก็บน้ำไว้ในดินและพื้นที่ตอนบน รวมถึง ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชจากพื้นที่ และมีต้นไม้บางชนิดปะปนด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย พร้อมด้วย นายสาวิก สุวรรณโน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย ลงพื้นที่ บ้านหลวง หมู่ที่6. เพื่อดำเนินการตามโครงการวางระบายน้ำในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในซอยทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออยได้พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย เป็นประธานเปิดพิธีจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินการโครงการผลผลิตโครงการการจำหน่ายสินค้า รวมถึงกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลออย
ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 โดยมี นายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลออย รวมถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออยและประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลออย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564
นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย มอบหมายให้นายสาวิก สุวรรณโน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย
และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลออยลงพื้นที่ ชี้จุดก่อสร้างฝายพับได้ ฝายแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เก็บน้ำมากขึ้น พร้อมทั้งก่อสร้างคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรให้แก่หมู่บ้าน
#ตำบลออย บ้านหล่าย หมู่ที่4.บ้านป่าแพะ หมู่ที่8.
บ้านหนองท่าควาย หมู่ที่7. บ้านหมุ้น หมู่ที่3.
บ้านดอนแก้ว หมู่ที่4.
#ตำบลควร บ้านดงเจริญ หมู่ที่1. บ้านเหล่า หมู่ที่9.
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลออยขอบคุณ
ท่าน ปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ เดินทางมาสำรวจด้วยตัวเอง โครงการนี้เป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรทั้ง 4 ตำบล 1,0000 กว่าครัวเรือน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายนิกร ยะกะจาย
นายอำเภอปงเป็นประธานในการประชุมเรื่อง ขอเชิญรับฟังแผนปฎิบัติงานรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019(COVID-19)
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลออยชี้แจงนโยบาย/แนวทางการสมัครใจยินยอม หรือ ไม่ยินยอมฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19 โดยมี นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย นาย ฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย
นางสาวสุภาพร แสนส่อง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองและปลัดอำเภอประจำตำบลออย,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออยทั้งสองแห่งและประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ณ ที่ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลออย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย ได้ส่งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลออยลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านหล่ายใหม่ หมู่ที่11.เพื่อให้มีแสงสว่างในพื้นที จนถึงให้ระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันอาชญากรรมในชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย ได้ส่งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลออยลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านหล่ายใหม่ หมู่ที่11.เพื่อให้มีแสงสว่างในพื้นที จนถึงให้ระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันอาชญากรรมในชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย ได้ส่งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลออยลงพื้นที่บ้านแม่ทาย หมู่ที่9.ร่วมกับ นายอัฒฑชัย เอื้อหยิ่งศักดิ์ ปลัดอำเภอปงงานปกครอง และ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชนบ้านแม่ทาย หมู่ที่9. ร่วมลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบพื้นที่ เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลออย จะดำเนินการขอขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยน์ของบ้านแม่ทาย หมู่ที่9. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงก่อสร้างในด้านโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และเพื่อให้การดำเนินการการขอขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 25 มิถุนายน 2564
นาย อนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย พร้อมด้วย นายมนัส งามตา กำนันตำบลออย และ นายอุเทน บุญเทพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออย ได้เข้าพบปะเจ้าหน้าที่
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย เพื่อทำการยื่นหนังสือขอทำการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลออย
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2564
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลออยได้รับแจ้งเหตุ งูเห่า เข้าไปในบ้านเรือนของประชาชนทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลออยจึงได้นำ อุปกรณ์ป้องกันภัยและไม้คีมจับงูเข้าปฎิบัติหน้าที่ทำการจับงู และได้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย เป็นประธานการประชุมเรื่องระเบียบข้อบัญญัติ ปี 2564-2565 เพื่อความเป็นไปด้วยระเบียบและรวดเร็วในการนำมาพัฒนาหาตำบลออยและการนำเสนอโครงการของแต่ละหมู่บ้าน โดยมี นายฉลอง อาสารองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลออย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อยกระดับการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บุคลากรในองค์กร และประชาชนที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออยเป็นประธานในการประชุมการไกล่เกลี่ยความให้กับประชาชนผู้ร้องเรียนทุกข์ โดยมี นายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย นายมนัส งามตา กำนันตำบลออย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยความเป็นไปอย่างความยุธติธรรมในครั้งนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 ประธานผู้ใช้น้ำฝายหลวง นายสิบฝายหลวง และตัวแทนผู้ใช้น้ำฝายหลวง ได้เข้าพบปะ นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออยเพื่อขอวัสดุอุปกรณ์ เช่น เหล็ก ปูน หิน ดิน ทราย เพื่อนำไปก่อสร้างทำดาดคอนกรีตฝายหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออยจึงได้มอบหมายให้ นายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออยได้ทำการตรวจสอบและอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ชาวบ้านเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ใช้น้ำในครั้งนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย เป็นประธานพิธีการเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านระเบียบ
กฏหมายท้องถิ่น และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยมี นายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย / จ.ส.อ. รัฐภมูิ กุณณา ปลัดอำเภอปง/ ร.ต.อ. กมล บุญนะ / กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลออย
 
 
 
 
 
 
 
 
 แ
วันที่ 5 กรกฏาคม 2564
ท้องถิ่นอำเภอปงเข้าพบปะกับ
นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย เพื่อร่วมวางแผนหาแนวทางการดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)ที่ต้องกักตัวและผู้ที่มาจากพื้นที่ต่างจังหวัดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และผู้สัมผัสใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)และวิธีการป้องกันการติดเชื้อของโรคไวรัสอย่างถูกต้องและเหมาะสมสามารถก้าวข้ามสถานการณ์นี้ได้อย่างดีและปลอดภัยกับทุกคนทุกฝ่าย
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 6 กรกฏาคม 2564
นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย พร้อมด้วย นายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลออย ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในเทศกาลเข้าพรรษา
จำนวน 14 เล่ม เพื่อนำไปถวายทั้ง 14 วัดในพื้นที่ตำบลออย เนื่องจากฤดูการเข้าพรรษา” คือช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 นั้น กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่จะต้องอยู่จำพรรษาในพระอาราม ระหว่างนั้น ก็จะมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาในตลอดพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลออยจึงได้ร่วมใจกันหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด 3 เดือน ของกำหนดเวลาเข้าพรรษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 7 กรกฏาคม 2564
นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารตำบลออย ได้ประสานไปยังผู้อำนวยการทางหลวงชนบทเพื่อตรวจสอบพื้นที่คอสะพานทรุดบริเวณทางเชื่อมต่อ บ้านดอนไชยป่าแขม หมู่ที่ 3. และหมู่ที่ 14. โดยมี นายอุเทน บุญเทพ ประธานสภาองค์การบริหารตำบลออยได้นำสำรวจและทาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปพร้อมด้วยสำรวจพื้นที่ถนนสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันทั้งนี้ นายอุเทน บุญเทพ ได้เสนอวางท่อพร้อมถมดินเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางอย่างสดวก ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออยจึงได้รับเรื่องและจัดหางบประมาณส่วนกลางเพื่อที่จะทำการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 13 กรกฏาคม 2564
นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอยเป็นประธานการประชุม การดำเนินการป้องกันแก้ไขของโรคระบาด ลัมปี สกิน ใน โค-กระบือ ของพื้นที่ตำบลออย โดยมี
นายฉลอง อาสารองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย ว่าที่ ร.ต. ฤทธิ์โรจน์ ปัญญาวงค์ ปศุศัตว์อำเภอปง นายมนัส งามตา กำนันตำบลออย
นายอุเทน บุญเทพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออยและ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ในการประชุมในครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลออยร่วมกับปศุศัตว์อำเภอปงและผู้นำชุมชนเพื่อเป็นการดำเนินการแก้ไขและหาทางออกให้กับประชาชนผู้เลี้ยง โค-กระบือ ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลออยได้มีการจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อมาช่วยเกษตรกรจากปัญหาโรค ลัมปี สกิน ซึ่งไม่สามารถซื้อวัคซีนเองได้โดยตามกฎหมาย และถ้าหาก โค-กระบือ ของพี่น้องประชาชนมีอาการรล้มป่วยให้แจ้ง ผู้นำชุมชน
หรือทางปศุศัตว์ ทันที ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออยได้มอบหมายให้หน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลออยได้ลงพื้นที่ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอปง ทำการเข้าเจาะเลือดวัว เพื่อน้ำไปตรวจผล และวางแผนพ่นหมอกควันเพื่อช่วยจำกัดแมลง เช่น ยุง ริ้น ไร เหลือบ แมลงที่นำพาหะนำโรคมาสู่ โค-กระบือ ของพี่น้องประชาชนซึ่งผู้นำชุมชน และพี่น้องเกษตรกรให้ความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินการพ่นควัน จะเริ่มพ่นในวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วน ทั้งนี้ นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย ได้ร่วมหารือกับ
นายสัตว์แพทย์อานนท์ กิตติมา ปศุศัตว์จังหวัดพะเยาเพื่อจัดหาเวชภันฑ์ที่มีคุณภาพให้เกษตรกรและดำเนินการเร่งช่วยเกษตรกรผู้ประสบปัญหา
โค-กระบือ ด้วยโรคระบาดลัมปี สกิน ให้สำเร็จโดยเร็ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 13 กรกฏาคม 2564
นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย นายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออยลงพื้นที่ออกสำรวจพร้อมด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลออยและ
นายจรูญ อินถา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1.
นายอุดม ศรีทนนท์ ส.อบต.บ้านดอนเงินหมู่ที่ 1.
สืบเนื่องจากพี่น้องประชาชนร้องเรียนว่าอยากได้ถนนและมีความจำเป็นในการขยายถนนพื้นที่ทางเกษตรเข้าพื้นที่ทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนหมู่บ้านดอนเงินหมู่ที่ 1. และหมู่บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 13.จึงได้ ออกสำรวจพื้นถนนและจะได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมสภาสมัยสามัญเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากสภาเป็นลำดับต่อไป
 
 

 

วันที่ 14 กรกฏาคม 2564
นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออยได้รายงานเรื่องของโรคระบาด ลัมปี สกิน ต่อ ท่านชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่ามีการเกิดโรคระบาด ลัมปี สกิน ในพื้นที่ตำบลออย และอำเภอปงขณะนี้ได้ประสานไปยังฝ่ายปกครอง และ ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะรวบรวมสัตว์ที่ป่วยและตายเพื่อให้กับท่านปศุศํตว์อำเภอปงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อขอเปิดประชุม คชพอ. อำเภอปง หลังจากนั้นปศุศัตว์อำเภอปงจะได้นำเรื่องรายงานต่อท่านปศุศัตว์จังหวัดพะเยาเพื่อรวบรวมข้อมูลให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเพื่อขอประกาศเป็นเขตภัยพิบัติและในวันนี้ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นาย อนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออยพร้อมด้วย นายฉลอง อาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย นายสาวิก สุวรรณโณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย นายอุเทน บุญเทพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออย ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลออย และป้องกันบรรเทาสารธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลออยลงพื้นที่พ่นหมอกควันให้แก่พี่น้องชาวเกษตรกรผู้เลี้ยง โค-กระบือ ในพื้นที่ตำบลออยเพื่อช่วยจำกัดแมลง เช่น ยุง ริ้น ไร เหลือบ แมลงที่นำพาหะนำโรคมาสู่ โค-กระบือ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลออย