fbpx
^ Back to Top

DJ-Select Menu

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันที่   16  เมษายน  2564   นายอนุรักษ์   โปร่งสุยา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย  ได้มอบนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน และป้องกันการทุจริต

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี2564