fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์การจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ(1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) 

โครงการ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำชุมชนเพื่อยกระดับเศรฐกิจ สังคมภายใต้วิถีชีวิตปรกติใหม่(New Normal)

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออย

 

 

***โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาในวันสัมภาษณ์****

1.บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุติการศึกษา

4.ประวัติส่วนตัว