fbpx
^ Back to Top

DJ-Select Menu

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ขององค์การบริหารส่วนตำบลออย

เข้าลิงค์ กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลออย  ประจำปีงบประมาณ 2565

 

คลิกที่นี่

กิจกรรมเดือนตุลาคม 64/กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 64/กิจกรรมเดือนธันวาคม 64/

กิจกรรมเดือนมกราคม 65/กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์65/กิจกรรมเดือนมีนาคม65/

กิจกรรมเดือนเมษายน65