fbpx

 กิจกรรม/ข่าวสาร   สถานที่ท่องเที่ยว/ร้านอาหาร   เว็บลิงค์ 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อบต.ออย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลออย

ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา

แนวทางการพัฒนา

1.1 ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข สุขภาวะและสุขภาพที่ดีของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) และเชื้อโรคไวรัสต่าง ๆ

1.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ

1.3 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา

1.5 ส่งเสริมให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกชนิดในทุกระดับ

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาเศรษฐกิจและท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาดังนี้

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่ เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กร ต่าง ๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

2.3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งานฝีมือ และหัตถกรรมให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

2.4 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย

2.5 ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนจัดระบบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมและการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์และการประมง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

3.1 สร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง

3.2 สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลออย

3.3 พัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอก คูคลอง เพื่อการอุปโภค – บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่งถึง

3.4 สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ

3.5 ส่งเสริมการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม

3.6 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หรือ ศูนย์สามวัย และจัดสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึง

4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

          4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น

4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ

4.6 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.7 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมอุบัติภัยและสาธารณภัย

4.8 พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

          5.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          5.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

5.3 ส่งเสริมการสร้างจิตใต้สำนึกของเด็ก เยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          5.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ

          5.5 ส่งเสริมการบำรุงรักษาป่าต้นน้ำ โดยการปลูกป่าทดแทนและรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งต้นน้ำลำธาร

          5.6 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน และรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนา

6.1 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

6.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน

6.4 สร้างชุมชนเข้มแข็งให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

6.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารงาน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต

6.7 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย การเลือกตั้ง สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดี

6.8 เสริมสร้างความสมานฉันท์ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

6.9 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

 

แผนที่ อบต.ออย