fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ศูนย์อาสสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลออย

ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลออย