fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ออยสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงการป้องกัน

และระงับอัคคีภัย ให้กับสมาชิก อปพร.อบต.ผาช้างน้อย ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา