fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 - โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

O2 - ข้อมูลผู้บริหาร

- ผู้บริหาร

- ผู้บริหารส่วนข้าราชการ

O3 - อำนาจหน้าที่

O4 - ข้อมูลการติดต่อ

O5 - ข่าวประชาสัมพันธ์

O6 - Q&A

 

การบริหารงานและงบประมาณ

O7 - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8 - แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O9 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O10 - คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

O11 - คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ

O13 - E-Service.

 

การจัดซื้อจัดจ้าง

O14 - รายการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

O15 - ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

O16 - ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

O17 - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18 - แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20 - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21 - การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

การส่งเสริมความโปร่งใส

O22 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23 - ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

O24 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤตมิชอบ

O25 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

O26 - ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่

O27 - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy.

O28 - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O29 - รายงานการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

O30 - การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O32 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35 - การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน